Čo som urobila

Hoci som v parlamente ako poslankyňa iba od januára 2018 a navyše v opozícii, ktorá má menšinu, tak predsa len sa podarilo niečo presadiť.

 

–  ochránili sme verejné peniaze pred možnými podvodmi pri výrobe audiovizuálnych diel

 

– upozornili sme na protiústavný zákon z dielne ministerstva kultúry a Ústavný súd to potvrdil

– zastavili sme škodlivú zmenu tlačového (náhubkového) zákona, ktorý obmedzoval slobodu slova na Slovensku

 

– navrhli sme radikálnu zmenu financovania obnovy kultúrných pamiatok, kde až jedna tretina je v havarijnom stave

 

– spolu s ostatnými poslankyňami som iniciovala verejnú diskusiu o podpore dojčenia v slovenských nemocniciach (nie je to samozrejmosť) a ministerstvo zdravotníctva naše pripomienky akceptovalo a zapracovalo do odporúčaní

Chránim verejné financie

Krátko po nástupe do funkcie na začiatku roku 2018 som viedla poslanecké prieskumy v Audiovizuálnom fonde a vo Fonde na podporu umenia. Ich cieľom bolo overiť ako naozaj fungujú, aké sú ich silné a slabé stránky, čo je potrebné zefektívniť a zlepšiť.

Oba fondy sú pre rozvoj umenia a kultúry dôležité a užitočné a rovnako dôležité je, aby pracovali pre všetkých rovnako, transparentne a aby vynakladali peniaze daňových poplatníkov efektívne.

Počas kontroly som zistila systémové nedostatky. Napríklad Audiovizuálny fond sa nekoordinoval pri účtovaní a preplácaní faktúr s RTVS. Oba subjekty pritom pomerne často podporujú tie isté projekty. Mohlo sa tak stať, že producent mohol rovnaké práce fakturovať aj do fondu aj do RTVS.

Obe inštitúcie sľúbili, že do konca roka 2019 zavedú systém, ktorý by tomu mal zabrániť.

Pomáham obnovovať pamiatky

Záchrane nášho hnuteľného aj nehnuteľného kultúrneho dedičstva treba pomôcť. Keďže spoločenský dlh už je priveľký, je nutné zabezpečiť pre túto oblasť najmä dostatok financií, následne sprehľadniť fungovanie a rozhodovacie procesy na Pamiatkových úradoch a v neposlednom rade motivovať majiteľov kultúrnych pamiatok k ich udržiavaniu, resp. sankcionovať ich v prípade, že sa o ne nestarajú.

Do pléna som predložila návrh, aby do špeciálneho fondu na záchranu NKP išli výnosy zo stávkových hier. Ročne ide o sumu cca. 63 mil., pričom by sa fond plnil postupne, prvý rok vo výške 25%, druhý 50%, tretí 75% a štvrtý by už išlo o plnú sumu.

Druhým návrhom súvisiacim so záchranou kultúrnych pamiatok bolo, aby sa z novely zákona o pamiatkovom fonde vypustil par. 33, ktorý dovoľoval Pamiatkovým úradom priamo reštaurovať národné kultúrne pamiatky. Išlo totiž o protiústavné ustanovenie zákona. Samotný Ústavný súd náš právny názor potvrdil a túto časť vyhlásil za protiústavnú.

Viac o ochrane kultúrnych pamiatok si môžete prečítať v programe.

 

Iniciatíva na podporu dojčenia

Do parlamentu som nastúpila ako čerstvá mamička  a napriek tomu, že zdravotníctvo nie je oblasť, ktorej by sa venovala (hoci obaja rodičia sú lekári), považujem za svoju povinnosť zaoberať sa témou podpory dojčenia.

Na základe vlastnej skúsenosti viem, že hoci je dojčenie prirodzená vec, aspoň tak to bolo tisíce rokov, dnes je to problém. Mnohé mamičky, napriek veľkej snahe, dojčiť nedokážu, mnohé skončia do šiesteho mesiaca, hoci WHO odporúča dojčiť oveľa dlhšie. Tento stav by pritom vôbec nemusel existovať, pokiaľ by sa personál na novorodeneckom oddelení zameriaval najmä na podporu dojčenia.

Na pôde parlamentu usporiadala pre poslancov konferenciu „Ako môže politika pomôcť dojčeniu“, po ktorej sa vytvorila pracovná skupina úzko spolupracujúca s o.z. Mamila. Cieľom skupiny je príprava postupných krokov na zmenu prístupu ministerstva zdravotníctva v tejto oblasti, legislatívna iniciatíva zameraná na podporu dojčenia. Posledné správy z ministerstva hovoria, že mnohé pripomienky zapracovali do svojich odporúčaní.

Zastavili sme náhubkový zákon

V pléne parlamentu som navrhla, aby sa nerokovalo škodlivom návrh tlačového zákona. Predkladatelia zákona ho z rokovania stiahli. Ich návrh zákona počítal s právom na odpoveď aj pre politikov, čo by sa ešte dalo prežiť. Najväčší problém však bol, že právo na odpoveď sa mala týkať pravdivých informácií a názorov. Zdanlivo sa tento zákon netýka obyčajných ľudí, ale nie je to pravda.

Ak by schválili tento zákon, tak noviny by nepísali novinári, ale politici. Zákon by im umožňoval prakticky kedykoľvek napísať odpoveď k politickej téme a noviny by ich museli zverejniť. To by výrazne noviny zasiahlo, ubudli by užitočné články, ktoré občanov informujú, čo sa v krajine deje ale s najväčšou pravdepodobnosťou by to viedlo k presunutiu väčšiny článkov iba na internet, ktorý však nie všetci využívajú ako samozrejmosť. A tu by nastal problém, že by bola ohrozená sloboda slova a najmä informovanie verejnosti o veciach verejných.

Moje ďalšie zákony, na ktorých som spolupracovala

V hnutí OĽaNO pracujeme ako tím a na nových nápadoch, či zákonoch sa spolupodieľame. Tu je zoznam zákonov, pod ktoré som sa podpísala za rok 2018.

A : LEGISLATÍVNE NÁVRHY (34)

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom predloženého návrhu zákona je preto precizovanie pojmov ošetrovateľská prax a prax v pôrodnej asistencii tak, aby zodpovedali skutočnému stavu a objektívne odrážali nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti zdravotníckych profesionálov v povolaní sestra a pôrodná asistentka.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zavedenie opatrení má za cieľ zvýšiť nielen transparentnosť práce štátnej správy a samosprávy, ale zároveň sa má znížiť aj miera klientelizmu a korupcie, najmä v oblasti zdravotníctva.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek o 50 %

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Premetom lazníckeho zákona je v prvom rade definovanie základných pojmov, akým sú rozptýlené osídlenie (lazy), laznícka obec, obyvateľ lazov, laznícka pôda a laznícke obydlie. Následne sa zákonom vytvára priestor na požiadanie o poskytnutie finančnej podpory vo forme dotácie pre obyvateľa lazov prostredníctvom lazníckej obce alebo pre samotnú laznícku obec z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov -Cieľom návrhu zákona je preto umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov územnej samosprávy, tak ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do NR SR a Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zavádza novú kategóriu odborného zamestnanca – školského mediátora, čím sa zvyšujú záruky, že dôjde k „ozdravnému“ procesu v školách a školských zariadeniach.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – Návrh zákona predstavuje opatrenie na zvýšenie pôrodnosti zavedením niektorých nových prvkov v sociálnom, presnejšie v nemocenskom poistení, konkrétne Na podporu pôrodnosti uvedených dvoch cieľových skupín navrhujeme zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie študentov najmä vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské. Sadzbu poistného navrhujeme určiť na 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu. Druhým opatrením je zavedenie ochrannej lehoty, ktorá sa bude uplatňovať výlučne pri materskom, v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota bude patriť poistenkyni, ktorej nemocenské poistenie zanikne pred začiatkom obdobia tehotenstva, ak termín pôrodu nastane do 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota bola stanovená s prihliadnutím na zámer navrhovateľov, aby nárok na materské mala aj poistenkyňa, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže pre približne 30 000 podnikateľských subjektov. Účelom návrhu zákona je odbremeniť menších a stredne veľkých živnostníkov a obchodné spoločnosti od povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov. Starostlivo navrhnutá nová hranica dane z príjmu, znamenajúca povinnosť daňovníka uhrádzať preddavky na daň z príjmu až potom, ako jeho posledná známa daňová povinnosť prekročí sumu 10 000 eur, uľahčí podnikanie približne 30 000 subjektom, a to bez negatívnych dopadov na rozpočet verejnej správy.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – skrátenie koncipientskej praxe z 5 na 3 roky.

 1.  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je, aby si žiadatelia o stavebné povolenie [napr. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „spoločenstvo“), mohli zvoliť výhodné dodávky tepla a aby im nemohla byť znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – cieľom je zlepšiť systém kontroly elektrických registračných pokladníc, nakoľko je ešte stále možné obchádzať bezpečnostné prvky pri vydávaní daňového dokladu. Zavedenie navrhovaného opatrenia bude viesť k zníženiu počtu podvodných konaní, čo bude mať za následok zvýšený výber daní. Druhým cieľom zákona je vypustiť zo zákona tie ustanovenia, ktoré sa v praxi nevyužívajú vôbec alebo už nie sú potrebné na systém kontroly fungovania elektrických registračných pokladníc

 2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Hlavným účelom návrhu zákona je poskytnúť teplý obed pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v materskej škole. Zámerom je skvalitnenie stravovania na materských, základných a stredných školách.
 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom predloženého návrhu zákona je zatraktívnenie tzv. hypotekárnych prázdnin pomocou nasledovných opatrení:✓možnosť podania žiadosti o odklad splátok pre širšiu skupinu spotrebiteľov,✓predĺženie lehoty na podanie žiadosti o odklad splátok,✓predĺženie doby, počas ktorej je možné využívať odklad splátok.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zavádza sa povinnosť pre podnikateľov vyplácať si peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie peňažného záväzku.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je úprava miezd sestier a pôrodných asistentiek, a to takým spôsobom, aby došlo k pozitívnemu vplyvu na zatraktívnenie a zvýšenie počtu uvedených nedostatkových povolaní v zdravotníctve na Slovensku. Predpokladáme, že úprava tohto zákona bude mať pozitívny efekt aj na motiváciu absolventov zotrvať po ukončení školy na Slovensku. Samozrejme na prípadný návrat sestier a pôrodných asistentiek zo zahraničia. V neposlednom rade ide aj o stabilizačný prvok na slovenskom trhu práce. Navrhované riešenie zvýšenia miezd je výhodné nielen kvôli vplyvu na efektivitu práce a zvýšenie pracovnej morálky sestier a pôrodných asistentiek, ale aj na rozpočet, ktorý sa bude musieť prispôsobiť uvedenej požiadavke, čo bude mať vplyv aj na uvážlivejšie investovanie v oblasti zdravotníctva a plánovanie ľudských zdrojov.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Návrh zákona má za cieľ odstrániť znevýhodnenia nastávajúce v aplikačnej praxi, s ktorými sa na dennej báze stretávajú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. rodičia týchto osôb, najmä fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím trpiace autizmom alebo Aspergerovým syndrómom.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Hlavným cieľom návrhu zákona je dosiahnuť, aby bolo zrušené dotovanie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Účelom novely je zaradenie dvoch pamätných dní – 21. augusta, Dňa obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, a 21. júna, Dňa odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je rozšírenie okruhu osôb a pracovných činností, na výkon ktorých je možné požiadať o príspevok na činnosť pracovného asistenta. Zámerom predloženého návrhu zákona je možnosť poskytnutia príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca, športovca či ťažko zdravotne ostihnutého verejného funkcionára.

 2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov – Návrhom zákona sa v týchto oblastiach: •menia priority v lesohospodárskych postupoch, čo má zásadný strategický význam nielen pre lesníctvo, ale predovšetkým pre budúcnosť Slovenska, •reaguje na akútny stav v lesníckej praxi, kde dochádza k nezanedbateľným deformáciám,•uzákoňuje po prvýkrát komplexné vnímanie lesnej produkcie, a to v súlade s modernými trendmi, tak ako ich prezentujú významní zahraniční i naši lesnícki odborníci (práce prof. F. Papánka, prof. D. Zachara, prof. V. Čabouna a iné), •mení financovanie lesných hospodárov a v súvislosti s tým zavádzajú odvod pre obhospodarovateľov lesa.

 3. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zavedenie štvrťročných správ, upravením množiny zamestnancov na meranie pozitívneho sociálneho vplyvu, rozšírením údajov zapisovaných v registri sociálnych podnikov a deklarovaním jeho právnej záväznosti a nakoniec úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vo forme spresnenia vyhradených zákaziek, povinného používania sociálneho hľadiska vo verejných obstarávaniach a uloženia sankcie za jeho nedodržanie.

 4. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhuje upraviť výšku vyživovacej povinnosti, a to tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona o životnom minime, t. j. vo výške 45,53 € mesačne.

 5. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom predkladaného návrhu zákona je zavedenie novej diskvalifikačnej podmienky vo verejnom obstarávaní, ktorá spočíva v možnosti vylúčenia uchádzača alebo záujemcu, a to v prípade dôvodných podozrení na prepojenie s inými súťažiacimi hospodárskymi subjektmi v tom istom verejnom obstarávaní.

 6. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Cieľmi návrhu zákona sú preto najmä:-posilnenie nezávislosti vedenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,-zvýšenie transparentnosti obsadenia vedúcich postov na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky,-sprísnenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov pre kandidátov na vedúce funkcie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,-zavedenie možnosti ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou,-zriadenie stáleho Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,-zjednotenie výstupov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 7. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Cieľom predloženého ústavného návrhu zákona je vytvorenie základného rámca a potrebného splnomocnenia pre prijatie zákona, na základe ktorého možno sprísniť požiadavky na funkciu predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ, ako aj prepracovať a spresniť spôsob ich voľby.
 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – platnosť celoštátneho referenda postačovala účasť aspoň 25% oprávnených voličov, pričom rozhodnutie musí stále byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – Hlavným cieľom návrhu zákona je prostredníctvom benefitu zníženia dôchodkového veku v trvaní najviac jeden rok oceniť všetkých poistencov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o dieťa, ktoré (úspešne) ukončilo strednú školu.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskoršlch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je preto posilnenie kontrolnej funkcie Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov spočívajúcej v možnosti zriadenia dočasného vyšetrovacieho výboru, ktorého úlohou je vyšetrenie vecí verejného záujmu.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov – Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia  do náhradnej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo sa v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka. Z toho dôvodu sa návrhom zákona upravuje daná podmienka, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti. Zároveň sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti na koeficient vo výške 9,12-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak, aby sa vylúčila voľná úvaha tejto agentúry pri rozhodovaní týkajúcom sa preukázania vlastníckeho vzťahu, nájomného vzťahu alebo užívateľského vzťahu k pôde a preukázania plnenia záväzkov vyplývajúcich z takéhoto vzťahu (napr. úhrada nájomného) ako podmienok na získanie podpory poskytovanej touto agentúrou.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – odmieta sa zásada spolufinancovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaním finančného príspevku na prevádzku odvodeného od nákladovosti prevádzkovania porovnateľného druhu, formy a kapacity v rámci svojej územnej pôsobnosti verejnými poskytovateľmi tejto sociálnej služby a navrhuje sa, platila právna úprava pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 331/2017 Z. z.,•navrhuje sa, aby pri posudzovaní nároku na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa (§ 78d ods. 13 zákona o sociálnych službách) sa za dôvod neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby nepovažovala situácia, keď tento prijímateľ je dočasne práceneschopný,•mení sa počet hodín (ne)poskytovania sociálnej služby z najmenej 80 hodín na najmenej 60 hodín, čo je jedno z kritérií posudzovania neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov,•ustanovuje sa, aby prijímatelia sociálnych služieb osvedčovali svojím podpisom prítomnosť v zariadení až na výnimky len 1x za mesiac namiesto denného podpisovania sa (povinnosť poskytovateľa sociálnej služby viesť dennú evidenciu však naďalej zostáva),•upravuje sa maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca v prípade denných stacionárov a špeciálne, ak ide o prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti III a IV,•určuje sa rozdielna výšku príspevku pre ambulantné sociálne služby dlhodobej starostlivosti, a to v závislosti od toho, či sa táto sociálna služba poskytuje výlučne seniorom (fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek), deťom a plnoletým fyzickým osobám do dôchodkového veku.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Cieľom návrhu zákona je prostredníctvom novelizácie zákona o štátnom podniku, zákona o lesoch, zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov zvýrazniť toto osobitné postavenie štátneho podniku Lesy SR, a to predovšetkým:a)zakotvením nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etických štandardov, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať,b)zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s priamym vstupom prezidenta SR, a vlády SR do týchto mechanizmov,c)zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť,d)vytvorením nových orgánov podniku v podobe etickej rady a spoločenskej rady, do ktorých fungovania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká, najmä odborná verejnosť,e)vylúčením alebo obmedzením nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve n štátu, a to najmä pokiaľ ide o prevod a nájom takéhoto majetku, ako aj nakladanie s ostatným majetkom štátu s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť hospodárenie štátneho podniku.

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Cieľom návrhu zákona je preto snaha o zavedenie viacerých opatrení, výsledkom ktorých bude výrazné obmedzenie korupčného správania v oblasti riadenia a spravovania eurofondov, ale aj dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh zákona upravuje:✓zavedenie kritérií na (odborných) hodnotiteľov (vzdelanie, odborná prax a pod.),✓zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa v rámci uplatňovania zásady zákazu konfliktu záujmov,✓poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti,✓posudzovanie veľkých projektov pri eurofondoch na základe princípu hodnoty za peniaze,✓zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej/neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.

B : POZMEŇUJÚCE NÁVRHY (3)

 1. Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov – viazanie odvodov zo stávkových hier na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – cieľom bolo vyňatie možnosti Pamiatkového úradu zriadiť právnickú osobu na účely budovania rešt. pracovísk a zabezpečovania rešt. prác.
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Martina GLVÁČA a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – úprava podmienok na získanie príspevku pri presťahovaní sa za prácou, v tom, aby stačilo na získanie dávky aj predloženie dokladu o nahlásení prechodného pobytu.